Rewident taboru

Zapraszamy Państwa na rozpoczynający się kurs na rewidenta taboru. Kurs prowadzony będzie w formule hybrydowej, tj. część teoretyczna prowadzona będzie online, natomiast część praktyczna prowadzona będzie stacjonarnie. Część stacjonarna kursu odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim. Rozpoczęcie kursu 24 września 2022 roku.

Zajęcie odbywają się weekendowo – w soboty i niedziele, zasadniczo co 2 tygodnie. Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany w trakcie pierwszych zajęć.

Program kursu obejmuje około 120 godzin wykładów i zajęć praktycznych.

Kurs jest częścią przygotowania zawodowego prowadzonego przez pracodawcę. Do przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, oprócz ukończenia kursu (szkolenia teoretycznego), niezbędne jest odbycie stażu stanowiskowego oraz zajęć pod nadzorem. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.

Wymagania dla kandydatów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. 2021, poz. 101). Kandydat powinien, między innymi, posiadać ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na wybranym stanowisku kolejowym.

W ramach kursu zapewniamy możliwość odbycia niezbędnych praktyk zawodowych. Zakwaterowanie na czas praktyk nie jest zapewnione.

Kandydat powinien posiadać ważne orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy na wybranym stanowisku kolejowym.

Program kursu obejmuje niżej wymienione zagadnienia:
      – technika i organizacja ruchu kolejowego,
      – technika prac manewrowych,
      – zestawianie pociągów,
      – sygnalizacja i łączność kolejowa,
      – podstawy budowy drogi kolejowej,
      – przewozy towarów niebezpiecznych i przewozy nietypowe,
      – zagadnienia BHP, ppoż. i sytuacje nadzwyczajne,
      – budowa taboru kolejowego,
      – zasady utrzymania taboru,
      – podstawy gospodarki wagonowej,
      – hamulec kolejowy i jego obsługa,
      – próba hamulca,
      – dokumentacja pociągowa.

Cena kursu 3700,00 zł netto/osoba. Cena obejmuje kurs wraz z niezbędnymi praktykami, materiały edukacyjne.

Zgłoszenia na kurs należy przesłać na adres biuro@wolnadroga.eu, w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2022 r. na załączonej karcie zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty przed szkoleniem na podstawie otrzymanej faktury.

W związku z panującą epidemią COVID-19 liczba miejsc jest ograniczona. W trakcie szkolenia należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych obowiązujących w Polsce.

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.docx

OSiDK Wolna Droga 2022